هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...
از خوبان"خاطره"
و از بدان "تجربه"
میگیرم...!
بدترین ها "عبرت" میشوند...!
وبهترین ها"دوست"
حرف اشتباهیست که میگویند...
با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود!!!
از منیت و شخصیت هر کس چیزى باقى نمیماند.
هرکس هر چه به سرت اورد فقط خودت باش.
اگر جواب هر جفایى بدى بود.
داستان زندگی ما خالى از ادم های خوب بود.
اگر نمیتوانى ادم خوبه ى زندگی کسى باشى.
اگر براى یاد دادن تنها همان خوبى هایى که خودت بلدى ناتوانت کردند
اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشدند.
اگر خوبى کردى و بدى دیدى.
کنار بکش!!!
اما بد نشو...
زیرا این تنها کاریست که از دستت بر میاید.
مهم نیست با تو چه کردند.
تو قهرمان زندگی خودت بمان
تو ادم خوبه ى زندگی خودت باش
با وجدانت اسوده بخواب.
سرت را پیش خدایت بالا بگیر.
و بخاطر همه چیز شاکر باش...
. .
 زندگی تولد دارد . . .
زندگی مرگ دارد . . .
زندگی عهد دارد . . .
 زندگی پیمان دارد . . .
زندگی حساب دارد . . .
 زندگی کتاب دارد . . .
زندگی خوب دارد . . .
 زندگی بد دارد . . .
زندگی اصول دارد . . .
زندگی قانون دارد . . .
 زندگی تاوان دارد . . .
 زندگی امتحان دارد . . .
 زندگی شادی دارد. . .
 زندگی غم دارد . . .
 زندگی بذل دارد . . .
 زندگی بخشش دارد . . .
 زندگی سختی دارد .  . .
 زندگی آسانی دارد . . .
 زندگی شکست دارد . . .
 زندگی پیروزی دارد . . .
 زندگی عمل دارد . . .
زندگی عکس العمل دارد...
و زندگی بازتاب دارد . . .

     این زندگی

معرفت میخواد
صداقت میخواد
توکّل میخواد
تفکّر میخواد
 تدبّر میخواد
 تشکر میخواد
 حرکت میخواد
 امید میخواد
 قناعت میخواد
گذشت میخواد
 ایثار میخواد
 یقین میخواد
 برنامه میخواد
 نظم میخواد
 لذّت میخواد
 تلاش میخواد
 باور میخواد
 صبر میخواد
عشق میخواد
 تحمل میخواد
و . . .  وفا میخواد .

بزرگترین اقیانوس جهان ٫ اقیانوس آرام است. پس آرام باش تا بزرگ شوی