علم بهتر است یا ثروت...؟؟؟
معلم دخترک را صدا زد
تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یا ثروت بخواند.
دخترک با صدای لرزان گفت ننوشته ام...
معلم او را با خط کش چوبیش تنبیه کرد.
دخترک در حالی که دستهای قرمز و بادکرده کوچکش را بهم میمالید
زیر لب گفت...
ثروت بهتر است..!!
چون اگر داشتم، دفتری میخریدم و انشایم را می نوشتم....


لعنت به این دنیایی که همه چیزش شده
پول...