ما که این همه برای عشق

آه و ناله ی دروغ می کنیم...

بقیه در ادامه مطلب