از شیخ بهایی پرسیدند: "سخت میگذرد"
چه باید کرد؟
گفت: خودت که میگویی
سخت "میگذرد"
سخت که "نمیماند"!
پس خدارو شکر که "میگذرد" و "نمیماند"
دیروزت خوب یا بد "گذشت"
و امروز روز دیگری است...
قدری شادی با خود به خانه ببر...
راه خانه ات را که یاد
گرفت
  فردا با پای خودش می آید...