- هواشناسی اعلام کرد :


هوای مهدی فاطمه را داشته باشید
 خیلی تنهاست .........

بقیه در ادامه مطلب